Tên miền (domain) là gì ?

Tên miền hoặc domain là tên của một website hoạt động trên internet, tên miền có tác dụng để thay thế một địa chỉ IP dài và khó nhớ thành một “Domain Name” hay “Tên Miền” dễ nhớ.

Cấu trúc tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ: aaa.bbb.ccc

aaa: là tên miền phụ (subdomain)

bbb: Tên miền chính (Domain name)

ccc:Top-level domain hay còn gọi là tên miền cấp cao (.com, .org, .net, .biz).

Một số đặc điểm tên miền:

Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần đuôi .com, .net, .org, .info).

Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.

Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).

Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.

Liên hệ với chúng tôi